Ανακοινώσεις

Απόρριψη αίτησης αναιρέσεως της Ελληνικός Χρυσός από το δικαστήριο της ΕΕ

ΠΗΓΗ:
http://nomosphysis.org.gr/15779/aporripsi-aitisis-anaireseos-tis-ellinikos-xrysos-apo-to-dikastirio-tis-ee/

Με την απόφαση της 9.3.2017 στην υπόθεση C-100/16P το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δέκατο Τμήμα) απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της «Ελληνικός Χρυσός» κατά της απόφασης της 9.12.2015 του Γενικού Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Γενικό Δικαστήριο είχε κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση παράνομης κρατικής ενισχύσεως (άρθρο 107, παρ. 1 ΣΛΕΕ) ως προς την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας αξίας τους και ως προς την απαλλαγή της εταιρείας από την υποχρέωση καταβολής φόρου μεταβίβασης.

Δείτε το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα εδώ.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178365&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=573507

Δείτε το κείμενο της απόφασης στην ελληνική γλώσσα εδώ
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Ellinikos%2Bchrysos&docid=188751&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446433