Δημοσιεύματα

Προκλητική απόφαση από το ΣτΕ για Σκουριές

Από το Altherthess

Προκλητική για την κοινωνία της Χαλκιδικής, το περιβάλλον και το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις απόφαση εξέδωσε πριν από λίγες ώρες το ΣτΕ αναστέλλοντας την απόφαση Σκουρλέτη για την διακοπή εργασιών στις Σκουριές δημιουργώντας οιωνεί δεδικασμένο.

Συγκεκριμένα την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτη για την προσωρινή διακοπή των εργασιών στις Σκουριές αποφάσισε το τμήμα αναστολών του ΣτΕ με την υπ’ αρ. 299/2015 απόφασή του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας προσφυγής της Ελλνηικός Χρυσός.

Οι Σύμβουλοι της επικρατείας με μειψοψηφία έκαναν δεκτή την αίτηση αναστολής του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και των άλλων Σωματείων των εργαζομένων στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» και διατάσσουν με την υπ’ αριθμόν 299/2015 απόφασή τους «την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/19.8.2015 του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και του εγγράφου 12237/20.8.2015 της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, μέχρι την δημοσίευση οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως».

Σύμφωνα με την απόφαση, «το Δημόσιο το οποίο φέρει και το σχετικό βάρος, δεν επικαλείται ειδικώς, ούτε με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση ούτε με τις απόψεις και τα λοιπά έγγραφα της υπηρεσίας προς την Επιτροπή Αναστολών, συγκεκριμένη περιβαλλοντική ή άλλη βλάβη από την συνέχιση των εργασιών, η εκτέλεση των οποίων είχε εγκριθεί με τις ήδη ανακαλούμενες αποφάσεις».

Το ΣτΕ αναφέρει πως αναφορικά με τους 867 εργαζόμενους στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» η απόφαση Σκουρλέτη θα προκαλέσει «στους εργαζομένους ανεπανόρθωτη ή, πάντως, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη», η οποία συνίσταται «την ουσιώδη μείωση των μέσων βιοπορισμού τους λόγω της θέσης τους σε διαθεσιμότητα ή της απώλειας των θέσεων εργασίας τους».

Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι «η επενδύτρια εταιρεία έχει ήδη θέσει σε διαθεσιμότητα, στην συνέχεια των προσβαλλομένων, 867 εργαζομένους ενώ έχουν προσκομίσει προς επίρρωση των ισχυρισμών τους δηλώσεις της εν λόγω εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και άλλων συνεργαζομένων επιχειρήσεων, με τις οποίες γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές η θέση εργαζομένων σε διαθεσιμότητα καθώς και δηλώσεις εργοδοτών περί καταγγελίας συμβάσεων εργασίας»

Με άλλη δεύτερη απόφασή του το ΣτΕ (300/2015), απέρριψε την αίτηση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», που ζητούσε και αυτή να ανασταλεί η απόφαση του Πάνου Σκουρλέτη, καθώς αίτηση δεν έχει πλέον αντικείμενο, αφού έγινε δεκτή με την πρώτη απόφαση του ΣτΕ (299/2015) η αίτηση των εργαζομένων και ανεστάλη η επίμαχη υπουργική απόφαση

Κύκλοι του Υπουργείου τονίζουν ότι το τμήμα αναστολών του ΣτΕ δεν μπάινει στην ουσία της υπόθεσης σταθμίζει τους κινδύνους και θεωρεί εσφαλμένα ότι για το Δημόσιο δεν υπάρχει κίνδυνος από την συνέχιση των εργασιών επειδή η απόφαση επί της κύριας προσφυγής θα εκδοθεί σύντομα και αναστέλλει προσωρινά την απόφαση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Επισημαίνουν ωστόσο ότι πρόκειται για την αίτηση αναστολής της απόφασης Σκουρλέτη που είχαν καταθέσει τα σωματεία των εργαζομένων και το ΕΚΧ και είχε εκδικαστεί πριν τις εκλογές και όχι για την κύρια προσφυγή της Ελληνικός Χρυσός που εκδικάστηκε σήμερα.

Ουσιαστικά το ΣτΕ θεωρεί ότι για το Δημόσιο και για το περιβάλλον δεν θα υπάρξει ουσιαστική βλάβη από την συνέχιση των εργασιών ενώ για τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

Επιπλέον το καθεστώς διαθεσιμότητας στο οποίο έχουν υποβληθεί οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζεται από το ΣτΕ ως φυσικό φαινόμενο και όχι ως εκδικητική πράξη εκ μέρους της εταιρείας λόγω της απόφασης Σκουρλέτη.

Το σημαντικό είναι πως το ΣτΕ δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης η οποία είναι η μη εφαρμογή των επιτόπιων δοκιμών ημιβιομηχανικού τύπου σχετικά με την μεταλλουργική μέθοδο flashmelting που η ίδια η εταιρεία είχε προκρίνει ως ιδανική και δεν έχει εφαρμόσει τρία χρόνια τώρα.

Το Δημόσιο ανέστειλε τις εγκρίσεις των τεχνικών μελετών στα δύο υποέργα με το σκεπτικό ότι αν δεν αποδειχθεί πως η μέθοδος αυτή είναι εφαρμόσιμη όσον αφορά τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων τότε δεν πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για να μην συνεχίζεται και η περιβαλλοντική βλάβη.

“Με την έννοια αυτή και μόνον υπό τον όρο ότι η προταθείσα από την εταιρεία μέθοδος εκμετάλλευσης των μεταλλείων δύναται λυσιτελώς και κατά τους όρους των τεχνικών μελετών και της ΑΕΠΟ να διασφαλίσει το συμφωνηθέν παραγωγικό αποτέλεσμα της συνολικής εκμετάλλευσης των μεταλλείων Κασσάνδρας, κρίθηκε ως ανεκτή, υπό την προαναφερθείσα στάθμιση των προστατευόμενων αγαθών, η αντικειμενική επιβάρυνση που συνεπάγεται το συνολικό έργο για το φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η μη εκπλήρωση από την εργολήπτρια εταιρεία των όρων που έχουν τεθεί προς απόδειξη της λυσιτελούς εφαρμογής της πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης (Flash Smelting) και δη στις συνθήκες και υπό τα δεδομένα του συγκεκριμένου έργου (με την πραγματοποίηση επιτόπιων ημιβιομηχανικών δοκιμών εφαρμογής), διαφοροποιεί τους όρους στάθμισης των προστατευόμενων αγαθών και θέτει εν αμφιβόλω την εξυπηρέτηση και προαγωγή, δια του συνολικού έργου, του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος” αναφερόταν στην απόφαση Σκουρλέτη για την προσωρινή διακοπή των εργασιών.

Να σημειωθεί ότι στην απόφαση μειοψήφησε η Σύμβουλος Μ. Καραμανώφ η οποία τόνισε “Ήταν υπ’ αυτές τις παραδοχές και τις υποθέσεις υπό τις οποίες εχώρησε από τη ∆ιοίκηση η επιτασσόμενη από τα άρθρα 24, 106 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος στάθμιση του αυτοτελώς προστατευόμενου αγαθού του φυσικού περιβάλλοντος, της οικολογικής ισορροπίας και της διαφύλαξης των φυσικών πόρων προς χάρη και των επόμενων γενεών, με τους αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον προστατευόμενους παράγοντες, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου, την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την εξασφάλιση εργασίας στους πολίτες, σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης”.