Δημοσιεύματα

Τρομοκρατία, καταστολή και βίαιες προσαγωγές στην Ιερισσό

Αναδημοσίευση από το RProject

Νυχτερινές επιδρομές σε σπίτια, βίαιες προσαγωγές, παράνομα τεστ DNA, άγρια καταστολή, συνθέτουν το σκηνικό της κυβερνητικής πολιτικής σε όποιον ή όποιους “τολμήσουν” να αμφισβητήσουν τα μνημονιακά τους μέτρα, που στο βωμό του κέρδους οδηγούν στην εξαθλίωση των ανθρώπων και την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Το δείγ­μα το έδω­σαν, για άλλη μια φορά, από την Ιε­ρισ­σό της Χαλ­κι­δι­κής, όταν στις τρεις τα ξη­με­ρώ­μα­τα της Τε­τάρ­της η αστυ­νο­μία ει­σέ­βα­λε σε δύο σπί­τια, σπά­ζο­ντας τις πόρ­τες, για να συλ­λά­βει δύο άτομα, τους οποί­ους –μαζί με άλ­λους 18 κα­τοί­κους της πε­ριο­χής- κα­τη­γο­ρούν για τον εμπρη­σμό του ερ­γο­τα­ξί­ου στα ορυ­χεία χρυ­σού στις Σκου­ριές, τον πε­ρα­σμέ­νο Φε­βρουά­ριο.

«Εάν οποια­δή­πο­τε κοι­νό­τη­τα, χωριό ή κω­μό­πο­λη στην Ελ­λά­δα έχει την εντύ­πω­ση ότι μπο­ρεί να με­τα­τρα­πεί σε γα­λα­τι­κό χωριό και να εφαρ­μό­σει δικό του Σύ­νταγ­μα, δικό του δί­καιο και τον αυ­το­δι­καί­ως κα­νό­να ζωής αυτό δεν πρό­κει­ται να πε­ρά­σει», μας προει­δο­ποιεί για άλλη μια φορά ο υπουρ­γός Δη­μό­σιας Τάξης Νίκος Δέν­διας, δι­καιο­λο­γώ­ντας σε τη­λε­ο­πτι­κή εκ­πο­μπή την ει­σβο­λή της αστυ­νο­μί­ας. Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό, όλα έγι­ναν νό­μι­μα, αφού υπήρ­χε ένταλ­μα και ει­σαγ­γε­λέ­ας, και οι -κατά την άποψη τη δική του και της αστυ­νο­μί­ας- υπό­δι­κοι «ορθώς αιφ­νι­διά­στη­καν», προ­κει­μέ­νου να μην αντι­με­τω­πί­σει η αστυ­νο­μία την αντί­δρα­ση των κα­τοί­κων. «Αν εκτε­λεί­το το ένταλ­μα το από­γευ­μα θα γι­νό­ταν μα­κε­λειό», εκτι­μά ο αξιό­τι­μος υπουρ­γός της τάξης και έτσι προ­τί­μη­σε το… μα­κε­λειό της αστυ­νο­μί­ας.

Μπρο­στά στην προ­κλη­τι­κό­τη­τα της αστυ­νο­μι­κής βίας, κά­τοι­κοι επι­τέ­θη­καν στο εγκα­τα­λειμ­μέ­νο (!) Α.Τ. Ιε­ρισ­σού, με απο­τέ­λε­σμα την ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας του.

«Ο πραγ­μα­τι­κός στό­χος της αστυ­νο­μί­ας και της κυ­βέρ­νη­σης είναι να τρο­μο­κρα­τή­σουν την το­πι­κή κοι­νω­νία για να στα­μα­τή­σει να δια­μαρ­τύ­ρε­ται ενά­ντια στην κα­τα­στρο­φι­κή λει­τουρ­γία των με­ταλ­λεί­ων. Μια πο­λι­τι­κή που αψηφά την το­πι­κή κοι­νω­νία και οδη­γεί σε τε­ρά­στιες πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές βλά­βες δεν μπο­ρεί να επι­βλη­θεί παρά με την κρα­τι­κή βία. Η κυ­βερ­νη­τι­κή υπο­τα­γή στα συμ­φέ­ρο­ντα της δια­πλο­κής οδη­γεί στον αυ­ταρ­χι­κό κα­τή­φο­ρο και την έκρη­ξη της βίας. Πρέ­πει να τους στα­μα­τή­σου­με, πρέ­πει να φύ­γουν για να στα­μα­τή­σει η κα­τα­στρο­φή της κοι­νω­νί­ας», κα­ταγ­γέλ­λει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κά­νο­ντας λόγο για «τρο­μο­σό­ου» χωρίς «διω­κτι­κή σκο­πι­μό­τη­τα», αφού οι συλ­λη­φθέ­ντες είναι πολύ γνω­στοί στην το­πι­κή κοι­νω­νία, έχουν μό­νι­μη και στα­θε­ρή κα­τοι­κία, και, το κυ­ριό­τε­ρο, έχουν προ­σέλ­θει αρ­κε­τές φορές στο πα­ρελ­θόν για κα­τά­θε­ση.

«Εάν δεν ξε­ση­κω­θού­με σύσ­σω­μοι να τους εμπο­δί­σου­με ο κίν­δυ­νος του αφα­νι­σμού μας είναι σί­γου­ρος. Έχου­με μια μακρά πα­ρά­δο­ση σε αγώ­νες για ελευ­θε­ρία και εί­μα­στε πε­πει­σμέ­νοι ότι αγώ­νες χα­μέ­νοι είναι αυτοί που δεν έχουν δοθεί» ανα­φέ­ρουν οι Επι­τρο­πές Αγώνα Χαλ­κι­δι­κής ενά­ντια στην εξό­ρυ­ξη χρυ­σού, στο κά­λε­σμα που απευ­θύ­νουν για μια ταυ­τό­χρο­νη πα­νελ­λα­δι­κή δια­μαρ­τυ­ρία, το Σάβ­βα­το 13 Απρι­λί­ου, στις 6 το από­γευ­μα, «σε έν­δει­ξη συ­μπα­ρά­στα­σης στις κα­τα­σκευα­σμέ­νες κα­τη­γο­ρί­ες ενά­ντια στους συ­να­γω­νι­στές μας που σκοπό έχουν τη χει­ρα­γώ­γη­σή μας για την απο­δο­χή του ξε­που­λή­μα­τος και της κα­τα­στρο­φής της Χαλ­κι­δι­κής και κατά επέ­κτα­ση όλης της χώρας». Στην Αθήνα υπάρ­χει συ­γκέ­ντρω­ση στις 12.00 στο Μο­να­στη­ρά­κι.

«Για να συ­νε­χί­σου­με η μόνη λύση είναι να αντι­στα­θού­με. Ήρθε η ώρα όλοι μαζί να δώ­σου­με μάχη για τη ζωή, για το μέλ­λον, για τον τόπο μας», το­νί­ζουν.

Προ­συ­πο­γρά­φου­με.