Δελτία Τύπου

ΣτΕ: Απόρριψη αίτησης αναστολής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

22 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή αναστολών του ΣτΕ, με την υπ’αριθμ. 110/2013 απόφασή της, απέρριψε την αίτηση αναστολής ισχύος της απόφασης που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους των μεταλλείων Κασσάνδρας. Η ως άνω αίτησή μας είχε ως αποκλειστικό ισχυρισμό ότι οι μεταλλευτικές δραστηριότητες θα αναπτυχθούν εντός ή κοντά σε προστατευόμενους τόπους του δικτύου Natura 2000. Για το λόγο αυτό ήταν αναγκαίο να ακολουθηθεί η αυτοτελής και διακριτή διαδικασία την οποία επιβάλλει η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων. Ωστόσο στην προκείμενη περίπτωση δεν ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία καθώς η Διοίκηση περιορίστηκε μόνο στην διαδικασία της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ που αφορά στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στην παραπάνω απορριπτική απόφασή του, το Δικαστήριο αναφέρει ότι ο εν λόγω ισχυρισμός σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπει η οδηγία 92/43/ΕΟΚ, δεν συνιστά πρόδηλο λόγο ακυρώσεως (ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής) διότι δεν υπάρχει νομολογία της Ολομελείας του ΣτΕ που να έχει κρίνει έναν τέτοιο ισχυρισμό. Πράγματι δεν υπάρχει σχετική νομολογία του ΣτΕ, θα πρέπει, όμως, να υπογραμμιστεί ότι κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν αρκεί η διαδικασία της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (που μόνο αυτή ακολουθήθηκε στην προκείμενη υπόθεση) αλλά είναι υποχρεωτική η διαδικασία των τεσσάρων σταδίων του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (προκαταρκτική εκτίμηση, δέουσα εκτίμηση, εναλλακτικές λύσεις και αντισταθμιστικά μέτρα).

Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι η νομιμότητα της διαδικασίας αξιολόγησης που ακολουθήθηκε δεν μπορεί να κριθεί στον παρόν στάδιο, αλλά θα κριθεί στην απόφαση που θα εκδοθεί για την κύρια δίκη. Ολοκληρώνοντας την επιχειρηματολογία του το Δικαστήριο έκρινε ότι για τους παραπάνω λόγους αλλά και για το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό τμήμα εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή οδηγήθηκε στην απόρριψη της αιτήσεως αναστολής. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι για πρώτη φορά το ΣτΕ δεν κάνει λόγο για στάθμιση μεταξύ της βλάβης του περιβάλλοντος και του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθόσον μέχρι τώρα η επίκληση της ως άνω έννοιας λειτουργούσε ως βασικός λόγος για την έγκριση έργων και δραστηριοτήτων, επιβλαβών για το περιβάλλον.

 

Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ εδώ