Ποιοι ειμαστε | about

Η δραστηριοποίηση των πολιτών και η ελεύθερη συμμετοχή τους σε συλλόγους και φορείς του τόπου αποτελεί έκφραση δημοκρατίας, αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα όλων, και υποχρέωσή μας προς τον τόπο που ζούμε. Μέλη του Συντονιστικού Ιερισσού είναι όλοι οι πολίτες – μέλη συλλόγων ή φορέων – οι οποίοι μεταξύ τους καταθέτουν σκέψεις και προτάσεις για όλα τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία. Μέσω του Συντονιστικού Ιερισσού και των γενικών συνελεύσεων των πολιτών της ευρύτερης περιοχής εξετάζεται όποιο ζήτημα αφορά τα δρώμενα και τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

For all citizens, active participation in associations within their community is an expression of democracy, an unalienable right and a responsibility towards the land they belong to. Members of the Citizens Coordinating Committee of Ierissos are all those citizens – members of local associations – who among themselves share thoughts and proposals for all open issues which concern the local communities. All issues concerning the on-going sociopolitical developments in the region are  considered within the context of the Citizens Coordinating Committee of Ierissos  and community assemblies of the wider region.